Ngqushwa Local Municipality

By-laws
NamePublished DateAction
By Law - Umthetho Wedolophu Wolawulo Lwamatyala Kunye Nokuqokelelwa Kwentlawulo Ngokomthetho WedolophuJanuary 25, 2018
BY-LAW RELATING TO STANDING ORDERS FOR COUNCILJanuary 25, 2018
By Law - Imithetho Yodolophu Ephathelele Kwizakhiwo Kwanendawo EzingakhathalelwangaJanuary 25, 2018
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Kwimithetho Emiselwe IkansileJanuary 25, 2018
BUILDING BY-LAWFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Ekusetyenzisweni Okanye Ekuqeshweni Kwezakhiwo ZikamasipalaFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Kumashishini AsezitalatweniFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Kuthintelo LweenkathazoFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Kwimpawu ZentengisoFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Kwindawo Ezivulekileyo ZoluntuFebruary 21, 2024
By Law - Imithetho Yedolophu Ephathelele Ukhuselo Loluntu Kwingozi ZomliloFebruary 21, 2024
By Law - Umthetho Wedolophu Ophathelele Kugcino Lwezinja Nezinye IzilwanyanaFebruary 21, 2024
By Law - Umthetho Wedolophu Ophathelele Kulahlo LwenkunkumaFebruary 21, 2024
By Law - Umthetho Wedolophu Ophathelele Kumangcwaba Kunye Nendawo Yokutshisela IzidumbuFebruary 21, 2024
By Law - Umthetho Wedolophu Ophathelele Kunikezelo LwamagunyaFebruary 21, 2024
By Law Umthetho Wedolophu Ngokuphathelele Kwikomiti ZewadiFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO ADVERTISING SIGNSFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO CEMETERIES & CREMATORIAFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO COMMUNITY FIRE SERVICESFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO CREDIT CONTROLFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO DELEGATION OF POWERSFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO KEEPING OF DOGS & OTHER ANIMALSFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO SOLID WASTE DISPOSALFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO PUBLIC OPEN SPACESFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO STREET TRADINGFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF NUISANCEFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO UNSIGHTLY & NEGLECTED BUILDINGSFebruary 21, 2024
BY-LAW RELATING TO WARD COMMITTEESFebruary 21, 2024
GAZETTED PROPERTY RATES BYLAWFebruary 21, 2024
GAZETTED RATES BYLAWFebruary 21, 2024
LIQUOR TRADING BY-LAWFebruary 21, 2024

Report an Issue

Report an Issue
Close
Skip to content