Ngqushwa Local Municipality

Welcome to
Ngqushwa Local Municipality

Our Services

Browse all the municipal services.

Our News

Keep up with the municipality news

Our Notices

Get updated with municipality notices

Empowering citizens of Ngqushwa to connect and engage with their Municipality

Drivers Licenses – Motor Vehicle License Renewal – PrDP Application and  More: Ngqushwa traffic schedule

The National Central Database will be the source of supplier information for  all organs of state.

Call numbers for Fire Fighters, Police and also Medical Services.

Places to view when you visit the Municipality.

Latest Updates

Date

Title

Color

Post Date

Current Month

July

No Events

Local Government Departments

Department of Health (Nompumelelo Hospital) – 0406733321

Department of Health (Primary Healthcare) – 

SASSA Contact – 040 6733 304

Social Development – 040 6733 304

Home Affairs – 040 6733 117

Department of Justice – 040 6733 740

Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) – 040 6733 303

Department of Labour – 040 6733748

Independent Electroral Commission (IEC) – 040 7633 330

Social Media
Cover for Ngqushwa Municipality
Ngqushwa Municipality

Ngqushwa Municipality

9,895 Likes

Ngqushwa is one of the 7 municipality that fall within the Amathole District Municipality it consists of 108 villages, bordered by Great Fish River.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Namhlanje umasipala undwendwele isikolo samabanga aphezulu, sesithathu iQhayiya kwilali yase Glenmore naso asifaka phantsi kwephiko lakhe kulo nyaka. Kube luvuyo kubafundi, ootitshala nabazali xa besiva ukuba baza kufumana inkxaso kumasipala eza kuncedisa abafundi bebanga leshumi khonukuze ziphucuke ngakumbi iziphumo zemviwo abaza kuzichophela ukuphela konyaka. ... See MoreSee Less

4 days ago

2 CommentsComment on Facebook

Ndiyangqina bekukuhle kakhulu intle into ebisenziwa ngabantwana bethu eQhayiya bayakwazi ukwamkela indwendwe ,imbeko ,umculo andithethi ke ukonwabisa abantu kwaye bacocekile uthethe kwavokotheka umaspala ngani bantwana bam yibambeni apho ningayiphunculi❤️❤️❤️

Inkxaso enjani,????

Namhlanje umasipala undwendwele isikolo samabanga aphezulu,  sesithathu iQhayiya kwilali yase Glenmore naso asifaka phantsi kwephiko lakhe kulo nyaka. Kube luvuyo kubafundi, ootitshala nabazali xa  besiva ukuba baza kufumana inkxaso kumasipala eza kuncedisa abafundi bebanga leshumi khonukuze ziphucuke ngakumbi iziphumo zemviwo abaza kuzichophela ukuphela konyaka.Image attachmentImage attachment+3Image attachment

Namhlanje Umasipala ekhokhelwa ngu Ceba Lindiwe Mdabula olilungu lesigqeba esilawulayo nobe bambele uSodolophu Sanga Maneli ephelekwe ngooCeba namagosa bandwendwele izikolo ezibini zamabanga aphezulu; Sakuphumelela kwilali yase Zalarha kunye neLingelethu kwilali yaseMdolomba. Umasipala minyaka le uye athathe izikolo azifake phantsi kwephiko lakhe ngenjongo yokuzincedisa ukuba kuphucuke iziphumo zebanga leshumi xa kuphela unyaka. Iinqununu zezikolo zozibini zibe neseshoni apho kuchazwe ubume besikolo nemiceli-mingeni abajongene nayo nebacela ukuncediswa ngumasipala ebambisene namasebe karhulumente ukulungisa imiceli-mingeni leyo ithe yakhankanywa.UCeba Mdabula,uthe kubafundi, ootitshala ne SGB uSodolophu uyazisondeza kuye ezi zikolo kuba usekelezele ekubeni kuphuhliswe iziphumo zibekumgangatho ophucukileyo kwaye oko kuya kuthi kwenzeke xa kukho ubudlelwane nentsebenziswano phakathi komfundi, utitshala, umzali norhulumente. Uthethe wathi, “Imfundo sisiseko sobomi, likamva lomntwana ngamnye, ilizwe esiphila kulo lifuna abantu abaza kukhokhela sibone uphuhliso ngakumbi lusenziwa nini bafundi.”

UCeba Mdabula uyibethelele ezingqondweni zabafundi ukuba ukusebenzisa iziyobisi ezithengiswayo ekuhlaleni akwakhi mntu kwaye kuyalichitha Ikamva lomntwana. Isicelo sethu kuni kukuba “nizingise ekufundeni incwadi, sijonge ukufumana iingcali kuni ukwakha iNgqushwa noMzantsi Afrika.”

Uhambise wathi, abafundi mabazifundise ukunika imbeko komnye umntu nokuba ungakanani, kwaye kufuneka baqale emakhaya ukuhlonipha. Umasipala uthembisile ukuba uza kukhawulelana nemiceli-mingeni efana nenkxaso ye grosari xa kubhalwa iimviwo zebanga leshumi kuba incedisa kakhulu xa be kampishile ezikolweni kwaye namaphulo okulumkisa ulutsha ngokusetyenziswa kweziyobisi aza kwenziwa kwezi zikolo..

Abazali bathethe gazwi linye kwezi zikolo zozibini besithi kubafundi uxanduva lokufunda nizise impumelelo kuxhomekeke kuni. Babulele kumasipala ngentsikelelo abayizisa kubantwana babo.
... See MoreSee Less

5 days ago

2 CommentsComment on Facebook

Mamawam enkosi mamzo ngomsebenzi omhle💖

Acengwa Vusoo, Lamila Nontayii, Imithayelanga Maqelaa. Anise serious 🤣

Namhlanje Umasipala ekhokhelwa ngu Ceba Lindiwe Mdabula olilungu lesigqeba esilawulayo nobe bambele uSodolophu Sanga Maneli ephelekwe ngooCeba namagosa bandwendwele izikolo ezibini zamabanga aphezulu; Sakuphumelela kwilali yase Zalarha kunye neLingelethu kwilali yaseMdolomba. Umasipala minyaka le uye athathe izikolo azifake phantsi kwephiko lakhe ngenjongo yokuzincedisa ukuba kuphucuke iziphumo zebanga leshumi xa kuphela unyaka. Iinqununu zezikolo zozibini zibe neseshoni apho kuchazwe ubume besikolo nemiceli-mingeni abajongene nayo nebacela ukuncediswa ngumasipala ebambisene namasebe karhulumente ukulungisa imiceli-mingeni leyo ithe yakhankanywa. 

 

UCeba Mdabula,uthe  kubafundi, ootitshala ne SGB uSodolophu uyazisondeza kuye ezi zikolo kuba usekelezele ekubeni kuphuhliswe iziphumo zibekumgangatho ophucukileyo kwaye oko kuya kuthi kwenzeke xa kukho ubudlelwane nentsebenziswano phakathi komfundi, utitshala, umzali norhulumente. Uthethe wathi, “Imfundo sisiseko sobomi, likamva lomntwana ngamnye, ilizwe esiphila kulo lifuna abantu abaza kukhokhela sibone uphuhliso ngakumbi lusenziwa nini bafundi.”

UCeba Mdabula uyibethelele ezingqondweni zabafundi ukuba ukusebenzisa iziyobisi ezithengiswayo ekuhlaleni akwakhi mntu kwaye kuyalichitha Ikamva lomntwana. Isicelo sethu kuni kukuba “nizingise ekufundeni incwadi, sijonge ukufumana iingcali kuni ukwakha iNgqushwa noMzantsi Afrika.” 

Uhambise wathi, abafundi mabazifundise ukunika imbeko komnye umntu nokuba ungakanani, kwaye kufuneka baqale emakhaya ukuhlonipha. Umasipala uthembisile ukuba uza kukhawulelana nemiceli-mingeni efana nenkxaso ye grosari xa kubhalwa iimviwo zebanga leshumi kuba incedisa kakhulu xa be kampishile ezikolweni kwaye namaphulo okulumkisa ulutsha ngokusetyenziswa kweziyobisi aza kwenziwa kwezi zikolo.. 

Abazali bathethe gazwi linye kwezi zikolo zozibini besithi kubafundi uxanduva lokufunda nizise impumelelo kuxhomekeke kuni. Babulele kumasipala ngentsikelelo abayizisa kubantwana babo.Image attachmentImage attachment+4Image attachment
Load more

Report an Issue

Report an Issue
Close
Skip to content